ინფორმაციის კონფიდენციალობა ონლაინ სივრცეში – რა უნდა ვიცოდეთ

კომპანიებს ყოველდღიურად უწევთ მომხმარებელთა და თანამშრომელთა კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან შეხება. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ მათ კეთილსინდისიერად შეასრულონ კანონის მოთხოვნები და არ კლიენტისგან ნებართვის აღების გარეშე, არ გაასაჯაროვონ მათი პირადი მონაცემები.

რა არის კონფიდენციალური მონაცემები?

შეუძლებელია, კონფიდენციალური მონაცემების ცნება ზუსტად განისაზღვროს, რადგან ის მრავალ მიმართულებას მოიცავს. ზოგადად მიღებული განმარტებით, კონფიდენციალური ინფორმაცია არის საიდუმლო ხასიათის ინფორმაცია, რომლის საჯაროდ ჩვენებაც იკრძალება კანონით. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ადამიანების პირადი მონაცემების უნებართვოდ გასაჯაროვებას.

ინფორმაციის კონფიდენციალურობა მოიცავს გაჟონვისგან იმ ინფორმაციის დაცვას, რომელიც არ არის განკუთვნილი ზოგადი გამოყენებისთვის და მფლობელისთვის, სარგებლობს ინტელექტუალური და ეკონომიკური ღირებულებით.

კონფიდენციალური ინფორმაციის კლასიფიკაცია

პერსონალური ინფორმაცია – ეს მოიცავს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა დაბადების თარიღი და ადგილი, ოჯახური მდგომარეობა, განათლება და სამუშაო გამოცდილება. ისინი კონფიდენციალურად ითვლება, თუ მფლობელმა მის გასაჯაროვებაზე ნებართვა არ გასცა.

კომერციული საიდუმლოება – კომპანიისა და მისი მენეჯერების კუთვნილი მონაცემები, რომლებიც გამოიყენება ბიზნესის წარმართვისა და მისი კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად. ეს მოიცავს ინფორმაციას ორგანიზაციის საკრედიტო ისტორიის, წლიური ბრუნვის, თანამშრომელთა ხელფასების, საკუთარი განვითარებისა და ახალი პროექტების, ინოვაციური ტექნოლოგიების შესახებ. ყველაზე ღირებული ინფორმაციის ჩამონათვალს ირჩევს და ადგენს კომპანიის ხელმძღვანელი, რომელიც ინიშნება შტამპით – „სავაჭრო საიდუმლოება“. ასეთი ინფორმაციის კონფიდენციალობის შესანარჩუნებლად, როგორც წესი, თანამშრომლებთან ფორმდება ხელშეკრულება გაუმჟღავნებლობის შესახებ.

სახელმწიფო საიდუმლოება – საქართველოს კანონმდებლობით, ეს კანონი არეგულირებს ინფორმაციის სახელმწიფო საიდუმლოებად მიჩნევასთან, დასაიდუმლოებასთან და დაცვასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს ქვეყნის თავდაცვის, ეკონომიკის, საგარეო ურთიერთობათა, დაზვერვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების, სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვის  სფეროებში სახელმწიფოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინტერესების დასაცავად.

პროფესიული საიდუმლოება – პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია: სამედიცინო, სანოტარო, საადვოკატო-კლიენტის საიდუმლოება, პირადი მიმოწერის ხელშეუხებლობა, სატელეფონო კომუნიკაციები, საფოსტო შეტყობინებები. გულისხმობს ზოგად კონცეფციას, რომელიც მოიცავს დირექტორის საიდუმლოებებს, რომლებიც მათ გაუმჟღავნეს ორგანიზაციის ან ინდივიდუალური მომსახურების მიმწოდებელი დახმარების თხოვნისას.

სამსახურებრივი საიდუმლო – აერთიანებს ინფორმაციას სახელმწიფო ან ფედერალური ხელისუფლების მიერ შეზღუდული წვდომით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მაგალითად, ეს მოიცავს გამოძიების და სასამართლო პროცესის საიდუმლოებას, სამხედრო საიდუმლოებას.

გამოგონების შესახებ ინფორმაციის საიდუმლოება – ეს არის ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ტექნიკურ ასპექტებს, გამოგონების, პროტოტიპების ან ნიმუშების ტესტირების შედეგებს საზოგადოებისთვის წარდგენამდე და მასობრივ წარმოებაში დანერგვამდე.

თუმცა, ზემოთ ჩამოთვლილი მაგალითები ვერ იქნება ამომწურავი, რადგან მათ კიდევ მრავალი ქვესახეობა გააჩნიათ.

რა ინფორმაცია არ შეიძლება ჩაითვალოს კონფიდენციალურად?

მონაცემები, რომლებიც შედის კომპანიის დაარსების მოწმობაში, ლიცენზიაში ან წესდებაში;

ორგანიზაციის ქონების ოდენობის ამსახველი ინფორმაცია, საკადრო პოლიტიკა, ანაზღაურების მეთოდები;

მონაცემები მავნე წარმოების ფაქტორების, სანიტარული სტანდარტების შესახებ;

ინფორმაცია ტენდერებისა და კონკურსების შესახებ ახალი პერსონალის ან პარტნიორების მოსაზიდად;

არაკომერციული ორგანიზაციების ფინანსური საქმიანობა.